COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

HELL ENERGY Magyarország Kft. tiszteletben tartja az Ön magánszférájának védelmét és nagy gondot fordít a személyes adatok védelmére. Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy megfelelő információkat nyújtson a jelen weboldalon történő adatkezelésekről, valamint az Önt, mint érintettet megillető jogokról.

 

HELL ENERGY Magyarország Kft. az adatkezelések során maradéktalanul megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak, így különösen a 2016/679 (EU) általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

 

 1. Adatkezelő elérhetőségei

Cég neve:                                           HELL ENERGY Magyarország Kft.
Székhely:                                            1062 Budapest, Andrássy út 126.
Adószám:                                           13324223-4-44

Csoportazonosító szám:               17782263-5-44
Cégjegyzékszám:                            01-09-729429

Telefon:                                              +36 46 887 870
Képviseli:                                            Barabás Ernő ügyvezető
e-mail cím:                                         info@hellenergy.hu

(továbbiakban: Adatkezelő)

 1. WEBOLDALUNKON HASZNÁLT COOKIEK, JOGALAPOK
 • SZÜKSÉGES COOKIE-K
  • E cookiek a weboldal működéséhez szükségesek. Általában az Ön kérésére, azaz a weboldalon tanúsított tevékenységére tekintettel kerülnek telepítésre az adott eszközön, mint pl. az adatvédelmi preferenciákkal, a bejelentkezéssel, illetve az automatikus kitöltéssel kapcsolatos beállítások. Ön jogosult e cookie-k alkalmazását megtiltatni, azonban ez megakadályozza a weboldal egyes részeinek működését.
  • Jogalap: az Adatkezelő az Ekertv. 13/A. §-nak (valamint a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésének) való megfeleléshez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

 

 

 

COOKIE NEVE

SZOLGÁLTATÓ. MILYEN ADATOKHOZ FÉR HOZZÁ? HARMADIK FÉL HOZZÁFÉR-E AZ ADATOKHOZ?COOKIE-K MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

 

TÍPUS

 

 

 • EGYÉB COOKIEK
  • Analitikai cookie-k: Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. E cookie-k segítenek továbbá abban is, hogy lássuk mely oldalak leginkább és legkevésbé népszerűek, valamint lehetővé teszik a látogatók weboldalak közötti mozgásának mérését is. Ezen információk aggregát információk, azaz anonomizáltak. Amennyiben e cookie-kat nem engedélyezi, nem fogjuk, hogy mikor látogatta meg weboldalunkat.
  • Funkcionális cookie-k: E cookie-k feladata az élmény javítása valamint a tartalmak személyre szabása. E cookie-k alkalmazására sor kerülhet általunk vagy harmadik felek által, amelyek szolgáltatást nyújtanak weboldalunkon. Amennyiben Ön nem engedélyezi ezen cookie-k használatát, néhány funkció működése során probléma merülhet fel.
  • Targeting cookie-k: E cookie-k telepítésére marketing tevékenységet végző partnereink által kerül sor. Partnereink profilozás, illetve személyre szabott hirdetések megjelenítése végett alkalmazzák e cookie-kat. Alkalmazásuk során a böngésző és az eszköz azonosítására kerül Amennyiben nem engedélyezi e cookie-k alkalmazását, nem tudunk személyre szabott reklámokat nyújtani.
  • Jogalap: az Eht. 155. § (4) bekezdésre tekintettel, a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulás. A hozzájárulást Ön jogosult bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 

 

COOKIE NEVE

SZOLGÁLTATÓ. MILYEN ADATOKHOZ FÉR HOZZÁ? HARMADIK FÉL HOZZÁFÉR-E AZ ADATOKHOZ?COOKIE-K MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

 

TÍPUS

YSCYoutube, igensessionMarketing
VISITOR_INFO1_LIVEYoutube, igen5hónap 27 napMarketing
CONSENTYoutube, igen2 évAnalitikai
    
    
    
    

 

 1. ÉRINTETTI JOGOK

 

JOGAZ ADOTT JOG TARTALMA
 

 

Az adatokhoz való hozzáférés

Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.
A helyesbítéshez való jogKérés     esetén     pontatlan     személyes     adatait      javítjuk (helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.
 

 

A törléshez való jog

Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük személyes adatait:

 

–     már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;

 

 –          Ön visszavonta a hozzájárulását;

 

–          Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre);

–          jogellenesen kezeltük adatait;

–          jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.

 

 

 

 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:

 

–          vitatja az adatok pontosságát;

–          az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;

–          nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli

azokat;

–          Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

Az adathordozhatósághoz való

 

jog

Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más adatkezelőnek továbbítani.
 

 

 

 

A tiltakozáshoz való jog

Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 

 

Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 

 

 

 

 

 

Panasz benyújtása

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(NAIH)

cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055. email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu telefon: +36 1 391 1400

honlap: www.naih.hu